Společnost 4-Energetická na svých webových stránkách zveřejnila svoji výroční zprávu za účetní období 2014. Zpráva byla auditována novým auditorem výrokem bez výhrad a byla též schválena Radou městské části Praha 4. Výroční zprávu si můžete stáhnout a prohlédnout zde: http://www.4-energeticka.cz/Zakaznicka-podpora/dokumenty

Krátce po našem nástupu do společnosti 4-Energetická na konci roku 2014 jsme zjistili, jak špatně společnost hospodaří. Nevýhodné smlouvy bez odpovídajícího plnění, přezaměstnanost či dokonce zaměstnávání osob, které ve společnosti fakticky nepracovaly apod. Hospodaření společnosti bylo nastaveno tak, že v průměrně teplém roce 2013, ve kterém společnost dodala svým zákazníkům za dobu své existence největší objem tepla (222 tis. GJ) skončila hospodaření s kladnou nulou. Účetní výsledek hospodaření činil za rok 2013 pouhých 286 tis. Kč.

Počasí v roce 2014, resp. v topném období leden – květen a září až prosinec 2014 bylo ovšem výrazně teplotně nadprůměrné. Průměrná denní teplota byla v tomto období o 2,3 stupňů nad dlouhodobým normálem. Uskutečněný objem dodávek tepla byl proto za rok 2014 výrazně nižší než v roce 2013. Společnost v roce 2014 dodala pouze 182 tis. GJ tepla, to znamená pokles oproti roku 2013 o 18%. Předchozí management 4-Energetické úplně samozřejmě navrhl zvýšit cenu tepla o 10% oproti roku 2013 tak, aby se nižší objem dodávek kompenzoval jejich vyšší cenou. S ohledem na důvodné očekávání zákazníků a ekonomickou realitu nízké inflace v roce 2014 jsme filozofii přenášení špatného hospodaření společnosti na zákazníky odmítli a cenu za 1 GJ tepla pro rok 2014 jsme zvýšili jen o necelá 3% (z 605 Kč na 623 Kč/1 GJ bez DPH). Tržby 4-Energetické tak za rok 2014 oproti roku 2013 klesly o 20 mil. Kč. Hospodaření společnosti za rok 2014 proto nemohlo skončit jinak než ztrátou, výsledek hospodaření po zdanění za rok 2014 činí -9,4 mil. Kč.

V měsíci květnu 2015 byl odvolán předseda představenstva Ing. Jaroš, byla provedena reorganizace společnosti, byla zrušena nadbytečná pracovní místa a propuštěni dva další vedoucí pracovníci. Nový předseda představenstva a ředitel Neusser usiluje o redukci nákladů, byly ukončeny některé smlouvy, bylo dosaženo snížení ceny za službu zajištění provozu tepelných zařízení a podobně. Celkové náklady režijního a mzdového charakteru by tak za rok 2015 již měly být nižší než byly v roce 2014.

V souladu s rozhodnutím akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická si městská část Praha 4 k 2.7.2015 převzala zpět vlastnictví naprosté většiny tepelných zařízení a zároveň od uvedeného data tato zařízení propachtovala společnosti 4-Energetická. Společnost je jako pachtýř podle pachtovní smlouvy odpovědná za provádění potřebných oprav propachtovaného majetku a může provádět i investice. I za těchto podmínek usilujeme o vyrovnané hospodaření 4-Energetické a o udržení cen za teplo v přijatelné cenové úrovni.

Daniel Kunc, zastupitel MČ Praha 4, Trojkoalice